Dodatkowe informacje

Deklaracja dostępności

ZSGE > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego www.zsge.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego www.zsge.pl.

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego www.zsge.pl: 2021-01-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-05

Serwis internetowy www.zsge.pl jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Podstrona dziennik elektroniczny: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://uonetplus.vulcan.net.pl/konin, umożliwiającego dostęp do elektronicznego dziennika

BIP: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://zsgekonin.bip.wikom.pl/

Podstrona logowanie do systemu rekrutacji: odwołuje się do zewnętrznego serwisu

Podstrona plan lekcji: zawiera strony generowane przez zewnętrzne oprogramowanie, które mogą nie spełniać zasad dostępności

Filmy: część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono 05.01.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Aktualizacja deklaracji dostępności 14.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@zsge.pl lub numerem telefonu: (63) 242-54-21.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • sposób kontaktu,
 • żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov. pl).

Dostępność architektoniczna
Wyszyńskiego 3 – budynek A

Główny budynek Zespołu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • gabinet pielęgniarki,
 • pokój nauczycielski,
 • sale gimnastyczne,
 • sale lekcyjne,
 • biblioteka,
 • księgowość,
 • kadry,
 • gabinet kierownika gospodarczego.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od strony boiska: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście przy pokoju nauczycielskim: dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście przy dużej sali gimnastycznej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - tylko do sali gimnastycznej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz na poziomie parteru: dostępny.
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 • platforma: brak
 • pochylnia: zamontowana przy schodach, prowadzących do małej sali gimnastycznej.
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: brak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Wyszyńskiego 3 - budynek B

Główny budynek Zespołu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • sekretariat szkoły i sekretariat uczniowski
 • gabinet dyrektora i wicedyrektorów
 • gabinet pedagoga, psychologa
 • gabinet kierownika praktyk zawodowych
 • sale lekcyjne,
 • świetlica szkolna.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Wyszyńskiego: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony parkingu: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do budynku prowadzą schody,
 • wejście przy świetlicy szkolnej: niedostępny dla osób z niepełnosprawnością,

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz na poziomie parteru: niedostępny.
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 • platforma: brak
 • pochylnia: brak
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: brak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Bydgoska 2a – budynek C

Budynek Zespołu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • gabinety wicedyrektorów,
 • gabinet pedagoga, psychologa, pielęgniarki, doradcy zawodowego,
 • sale gimnastyczne,
 • sale lekcyjne,
 • świetlica szkolna i biblioteka.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Bydgoskiej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście od strony boiska: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony boiska przy małej sali gimnastycznej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz: dostępny,
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą i niższą kondygnację,
 • winda na wyższe i niższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 • platforma: brak
 • pochylnia: brak
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: tak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym przy budynkach A, B i C Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do obu budynków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Pies musi być wyposażony w uprząż. Osoba z psem asystującym musi okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i dokument potwierdzający posiadanie wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia osoby z psem asystującym na teren placówki nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

e-mail: sekretariat@zsge.pl
faksem na nr: (63) 249-16-55,
telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (63) 242-54-21

Inne informacje.

Dojazd do budynku A i B:

 • autobusem MZK: do przystanku na ulicy Wyszyńskiego, następnie pieszo ulicą Kurów do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą Kurów bezpośrednio na parking przy głównym budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Dojazd do budynku C:

 • autobusem MZK: do przystanku na ulicy Dworcowej lub ulicy Al. 1-go Maja, następnie pieszo do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą Bydgoską bezpośrednio na parking przy budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.
<